Cenobamat nową nadzieją dla chorych na padaczkę

AP Ontozry 1440X500
 • Published: 30 mar 2021
 • Autori: Angelini Pharma

Cenobamat przynosi nową nadzieję chorym na padaczkę, przybliżając ich o jeden krok do całkowitego uwolnienia od napadów.

Rzym, 30 marca 2021 r. – Angelini Pharma, międzynarodowa firma farmaceutyczna należąca do prywatnej włoskiej grupy kapitałowej Angelini, która niedawno przejęła spółkę biofarmaceutyczną Arvelle Therapeutics, ogłosiła w dniu dzisiejszym, że

Komisja Europejska (KE) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego ONTOZRY™ (cenobamat) stosowanego w leczeniu uzupełniającym napadów ogniskowych z wtórnym uogólnieniem lub bez u dorosłych pacjentów z padaczką nie poddającą się kontroli pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej 2 lekami przeciwpadaczkowymi.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez KE obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

"ONTOZRY®  będzie w Europie nową, wyczekiwaną opcją leczenia dorosłych, u których nie uzyskano dostatecznej kontroli napadów ogniskowych przy użyciu dostępnych metod leczenia. Padaczka oporna na leczenie ma druzgocący wpływ na pacjentów i ich rodziny. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć rozwiązanie pomocne w tym szczególnie ważnym problemie zdrowotnym", powiedział  Pierluigi Antonelli, dyrektor generalny Angelini Pharma  "Angelini Pharma oczekuje zapewnienia dostępu do leku  ONTOZRY®  dla pacjentów w całej Europie. Będziemy odpowiadać na potrzeby pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego oferując im dostęp do innowacyjnych produktów z naszego portfolio "

– Ta rejestracja stanowi przełom w leczeniu napadów ogniskowych u dorosłych pacjentów z padaczką. Jest bardzo ważne, aby zapewnić pacjentom nową możliwość leczenia, ponieważ większość z nich nadal miewa napady, co wywiera bardzo niekorzystny wpływ na ich życie – powiedziała Agnese Cattaneo, dyrektor medyczna w firmie Angelini Pharma – Szacuje się, że w Europie na padaczkę choruje sześć milionów ludzi (1), a u około 40% dorosłych pacjentów z jej ogniskową postacią napadów nie udaje się wystarczająco kontrolować nawet przy użyciu leczenia dwoma lekami przeciwpadaczkowymi (2). Rejestracja cenobamatu przez KE daje im wszystkim nadzieję na lepsze życie.

 

– Dzięki lekom przeciwpadaczkowym dopuszczonym do obrotu w ciągu ostatnich 30 lat możemy lepiej dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb, ale ich wpływ na wyniki kliniczne związane z napadami pozostał niewielki u pacjentów z padaczką lekooporną – skomentował Emilio Perucca, profesor farmakologii klinicznej na Uniwersytecie w Pawii i były przewodniczący Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. Cenobamat tym różni się od tych leków, że jego stosowanie prowadzi do bezprecedensowo wysokich wskaźników uwolnienia od napadów u tych pacjentów. Jest to ważne, ponieważ tylko całkowity brak napadów może im umożliwić powrót do normalnego, w pełni produktywnego życia.

 

Rejestracja przez KE bazuje na trzech kluczowych badaniach, w których wzięło udział ponad 1900 pacjentów. Główne badanie kliniczne (badanie 017), którego wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Neurology3, miało charakter wieloośrodkowy i było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo. Badanie wykazało, że cenobamat w dawkach 100 mg, 200 mg i 400 mg/dobę powoduje istotną statystycznie poprawę kontroli napadów padaczkowych w porównaniu z placebo u dorosłych pacjentów z napadami ogniskowymi przyjmujących od 1 do 3 leków przeciwpadaczkowych.


U pacjentów stosujących cenobamat stwierdzono istotnie wyższe wskaźniki odpowiedzi na leczenie (odsetki pacjentów, u których częstość napadów padaczkowych zmniejszyła się o ≥50%) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w przypadku wszystkich dawek w trakcie 12-tygodniowej fazy leczenia podtrzymującego. Wskaźniki odpowiedzi na leczenie wynosiły 40% (p=0,036), 56% (p<0,001) i 64% (p<0,001) odpowiednio w przypadku stosowania dawek 100 mg, 200 mg i 400 mg, wobec 25% w grupie otrzymującej placebo. Ponadto u 4% (różnica nieistotna statystycznie), 11% (p=0,002), i 21% (p<0,001) pacjentów leczonych cenobamatem w dawce odpowiednio 100 mg, 200 mg i 400 mg opisano zerową liczbę napadów ogniskowych (100% uwolnienia od napadów) w porównaniu z jedynie 1% pacjentów otrzymujących placebo w fazie leczenia podtrzymującego3.

 

W skali globalnej padaczka stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa4,5. Rozpoznanie padaczki wiąże się ze znaczną niepełnosprawnością skutkującą dysfunkcją fizyczną, psychologiczną i społeczną, która wywiera niekorzystny wpływ na samoocenę, środowisko rodzinne, relacje, życie zawodowe oraz sposób spędzania czasu wolnego4,6.

Ponadto konsekwencją niewystarczającej kontroli napadów padaczkowych jest wzrost wskaźników chorobowości i umieralności, zaś cierpienia pacjentów ulegają pogłębieniu w następstwie chorób współistniejących, stygmatyzacji społecznej i pogorszenia jakości życia7,8.

Cenobamat opracowany przez SK Biopharmaceuticals i SK life science, został zatwierdzony przez U.S. Food and Drug Administration (FDA) w leczeniu napadów częściowych (ogniskowych) u dorosłych w 2019 roku i jest dostępny na rynku w USA pod marką XCOPRI® (cenobamat tabletki ) CV.

"Dopuszczenie przez Komisję Europejską jest kolejnym kamieniem milowym w naszych wysiłkach na rzecz zwiększenia dostępu do cenobamate i wspierania pacjentów dzięki nowej, bardzo potrzebnej opcji terapeutycznej"powiedział  Jeong Woo Cho, phD, Prezes i Dyrektor Generalny SK Biopharmaceuticals and SK life science  "Jako w pełni zintegrowana, globalna firma farmaceutyczna, jesteśmy zobowiązani do opracowywania, rozwijania i dostarczania ludziom na całym świecie nowych metod leczenia padaczki i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego ".

 

Dodatkowych informacji udziela:

Daniela Poggio

Dyrektor wykonawczy ds. komunikacji globalnej, Angelini Pharma

E-mail: daniela.poggio@angelinipharma.com

 

Angelini Pharma

Angelini Pharma jest międzynarodową firmą farmaceutyczną należącą do prywatnej włoskiej grupy kapitałowej Angelini. Angelini Pharma działa na rzecz pacjentów w obszarach terapeutycznych: zdrowia psychicznego (w tym bólu), chorób rzadkich i produktów parafarmaceutycznych. W ciągu ostatnich 50 lat w dziedzinie leczenia chorób psychicznych firma Angelini Pharma zyskała międzynarodowe uznanie za istotny wkład w poprawę leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi dzięki opracowywanym wewnętrznie cząsteczkom (takim jak trazodon) oraz za przeciwstawianie się stygmatyzacji pacjentów psychiatrycznych. Spółka prowadzi działalność bezpośrednią w 25 krajach, zatrudniając prawie 3000 osób, i w ramach strategicznej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi grupami farmaceutycznymi wprowadza swoje produkty do obrotu w ponad 50 krajach. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie  www.angelinipharma.com.

 

Cenobamat

Cenobamat został opracowany przez firmy SK Biopharmaceuticals i SK Life Science. Jest to lek przeciwpadaczkowy zatwierdzony przez FDA do stosowania w leczeniu napadów częściowych (zwanych też ogniskowymi) u dorosłych. Cenobamat zarejestrowany w USA jest dostępny na rynku pod nazwą handlową XCOPRI®9.

Cenobamat jest nową, niewielką cząsteczką, która wykazuje wyjątkowy podwójny i komplementarny mechanizm działania wykorzystywany w leczeniu napadów padaczkowych10,11,12. Jest to jedyny lek przeciwpadaczkowy, który w stężeniach istotnych klinicznie działa zarówno jako pozytywny allosteryczny modulator receptorów GABAA w miejscu wiążącym substancje inne niż benzodiazepiny, jak i preferencyjny bloker długotrwałego prądu sodowego11,12. Dzięki temu unikalnemu, podwójnemu mechanizmowi działania cenobamat może się okazać skuteczny zarówno w zapobieganiu napadom drgawkowym, jak i w ograniczeniu ich szerzenia13,14,15,16,17.

Dane długookresowe dotyczące leczenia cenobamatem są obecnie oceniane w prowadzonych metodą otwartej próby kontynuacjach badań podwójnie zaślepionych z kontrolą placebo oraz w prowadzonym metodą otwartej próby badaniu nad bezpieczeństwem leczenia z udziałem dorosłych osób z niekontrolowanymi napadami ogniskowymi18. Ponadto jest obecnie w toku randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cenobamatu w leczeniu uzupełniającym pacjentów z pierwotnie uogólnionymi toniczno-klonicznymi napadami padaczkowymi (NCT03678753)19.

Cenobamat został ostatnio dostrzeżony przez właściwe organy ds. zdrowia w Wielkiej Brytanii i Niemczech z uwagi na jego potencjalne zastosowanie w leczeniu lekoopornych napadów ogniskowych. Brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA) przyznała cenobamatowi status Obiecującego Leku Innowacyjnego (ang. Promising Innovative Medicine, PIM). Status PIM oznacza, że produkt leczniczy jest obiecującym kandydatem do Programu Wczesnego Dostępu do Leków.

Ponadto od sierpnia 2020 r. niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) uwzględnił cenobamat stosowany w leczeniu lekoopornych napadów ogniskowych u dorosłych w wykazie leków zatwierdzonych w ramach programów indywidualnego stosowania (ang. compassionate use, CPU), obowiązującym w tym kraju przez jeden rok.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WSKAZANIA DLA ONTOZRY® W UNII EUROPEJSKIEJ

Lek ONTOZRY® został zatwierdzony w UE do leczenia wspomagającego napadów ogniskowych z wtórnym uogólnieniem lub bez  u dorosłych pacjentów z padaczką nie poddającą się kontroli pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej 2 lekami przeciwpadaczkowymi. Zalecana dawka początkowa cenobamatu wynosi 12,5 mg na dobę, stopniowo miareczkowana do zalecanej dawki docelowej 200 mg na dobę. Na podstawie odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększyć do maksymalnie 400 mg na dobę.

Cenobamat jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz u pacjentów z rodzinnym zespołem krótkiego odcinka Zgodnie z opracowanym dla cenobamatu Planem Zarządzania Ryzykiem w EU, występowanie polekowej reakcji z eozynofilią i objawami ogólnymi (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS) zidentyfikowano jako ważne ryzyko związane ze stosowaniem leku. Istotnymi możliwymi zagrożeniami są nadwrażliwość, skłonności samobójcze (efekt klasy), skrócenie QT oraz toksyczny wpływ na zarodek/płód.

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były senność, zawroty głowy, zmęczenie i ból głowy. Zatwierdzona informacja o produkcie ONTOZRY® obejmuje rutynowe środki minimalizacji ryzyka w celu zmniejszenia ryzyka u pacjentów leczonych produktem leczniczym.

 

Badanie 0173

Badanie 017 było wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem z oceną zależności odpowiedzi od dawki, w którym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cenobamatu w leczeniu uzupełniającym u dorosłych (w wieku od 18 do 70 lat) z padaczką ogniskową niekontrolowaną pomimo stosowania od 1 do 3 leków przeciwpadaczkowych.

Po trwającym 8 tygodni okresie wstępnym uczestników badania przydzielono w sposób losowy do grup otrzymujących jedną z trzech dawek cenobamatu (100 mg, 200 mg i 400 mg raz na dobę) lub placebo przez 18 tygodni (6-tygodniowa faza stopniowego ustalania dawki i 12-tygodniowa faza leczenia podtrzymującego). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: mediana procentowego zmniejszenia częstości napadów w trakcie całego badania i wskaźnik ≥50% odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów, u których częstość napadów padaczkowych zmniejszyła się o ≥50%) w fazie leczenia podtrzymującego. Pacjenci, którym zaoferowano możliwość przystąpienia do prowadzonego metodą otwartej próby badania kontynuacyjnego po badaniu 017, pozwolą na uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat długoterminowej skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa cenobamatu stosowanego w leczeniu uzupełniającym.

 

Piśmiennictwo

 1. Epilepsy Alliance Europe. Background information. https://www.epilepsyallianceeurope.org/about/background/ Ostatni dostęp: 03.12.2020 r.
 2. Chen Z i wsp. JAMA Neurol. 2018 Mar 1;75(3):279-286.
 3. Krauss GL i wsp. Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurol. 2020 Apr;19(4):288-289.
 4. Epilepsy: a public health imperative. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 5. ILAE/IBE/WHO. Global Campaign Against Epilepsy: Out of the Shadows. 2003.
 6. Kaiser S i wsp. Long-term follow-up of topiramate and lamotrigine: a perspective on quality of life.
  Seizure. 2002;11:356–360.
 1. Engel J. Bringing epilepsy out of the shadows. Neurol. 2003;60(9):1412.
 2. Engel J. Approaches to refractory epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17(Suppl 1):S12–7.
 3. Cenobamate prescribing information. FDA. Ostatni dostęp: 20 lipca 2020 r.

       https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212839s000lbl.pdf

 4. Guignet M, Campbell A, White HS, Epilepsia. 2020 Oct 16. doi: 10.1111/epi.16718. Publikacja elektroniczna przed drukiem.

 5. Nakamura M i wsp. Eur J Pharmacol 2019;855:175-182.

 6.  Sharma R i wsp. Eur J Pharmacol 2020;879:173117.

 7.  Anderson LL i wsp., Epilepsia 2014; 55(8):1274-1283.

 8. Piredda SG i wsp. J Pharmacol Exp Ther. 1985;232(3):741-745.

 9. Stafstrom CE, Epilepsy Curr 2007; 7(1):15-22.

 10. Vreugdenhil M i wsp., Eur J Neurosci., 2004; 19: 2769-2778.

 11. White HS i wsp., Epilepsy Res. 1997;28(3):167-79.

 12. Sperling MR i wsp. Epilepsia, Feb 2020;61:1099–1108.

 13. Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Cenobamate Adjunctive Therapy in PGTC Seizures NCT03678753.