Konflikt w Ukrainie i wpływ zmian klimatycznych - jedynymi z kluczowych czynników narastających zaburzeń zdrowia psychicznego u Europejczyków wg raportu Headway

Headway 1440X500 30 09
  • Published: 28 wrz 2022

Headway nakreśla międzynarodowe uwarunkowania wpływające na stan zdrowia psychicznego - wyniki raportu  "A new roadmap in Mental Health" zostały zaprezentowane w Parlamencie Europejskim 29 września.

 

Kluczowe wnioski Raportu obejmują:

  • Szacuje się, że 22,1% ludzi doświadcza zaburzeń psychicznych w warunkach konfliktu – 1/3 ukraińskich uchodźców może zachorować na depresję, zaburzenia lękowe lub PTSD (Zespół Stresu Pourazowego, ang. Post Traumatic Stress Disorder) w wyniku przesiedlenia lub ucieczki przed wojną;
  • Bezpośredni i pośredni wpływ zmiany klimatu na zdrowie psychiczne najmocniej uderza w osoby najbardziej narażone i może obejmować stres psychiczny, wyższą śmiertelność i zwiększone wskaźniki samobójstw;
  • W Europie całkowity koszt związany z chorobami psychicznymi wynosi ponad 600 miliardów euro (to 4% całkowitego PKB UE);
  • Oczekuje się, że do 2030 r. zaburzenia zdrowia psychicznego będą stanowić ponad połowę globalnego obciążenia ekonomicznego z powodu chorób niezakaźnych;
  • Kontynuując trend widoczny już w wynikach z 2021 r., kraje Europy Północnej generalnie osiągają lepsze wyniki wg. Indeksu Zdrowia Psychicznego, podczas gdy Rumunia, Bułgaria i Słowacja należą do krajów o najniższych ogólnych wynikach.

 

Bruksela 28.09.2022 – Konflikt na Ukrainie i wpływ zmian klimatycznych będą jednymi z kluczowych czynników stojących za falą narastających zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie, zgodnie z wynikami najnowszego raportu Headway zatytułowanego „A new roadmap in Mental Health”. Raport został zaprezentowany przez The European House - Ambrosetti, włoski Think Tank, wraz z Angelini Pharma, międzynarodową firmą farmaceutyczną będącą częścią Angelini Industries.

 

Raport porównuje stan zdrowia psychicznego w 28 krajach europejskich przy użyciu 55 kluczowych wskaźników wydajności (KPI), podkreśla wyraźne różnice dotyczące stanu zdrowia psychicznego i sposobu, w jaki kraje są przygotowane do rozwiązywania problemów oraz do wspierania swoich obywateli. Kontynuując trend widoczny już w wynikach z 2021 r., kraje Europy Północnej generalnie uzyskują lepsze wyniki w Indeksie, podczas gdy Rumunia, Bułgaria i Słowacja należą do krajów o najniższych ogólnych wynikach.

 

Po raz pierwszy od uruchomienia inicjatywy Headway w 2017 r. Indeks Zdrowia Psychicznego szczegółowo analizuje środowiskowe uwarunkowania zdrowia psychicznego, a tym samym podkreśla katastrofalny wpływ takich kwestii, jak zmiana klimatu lub konflikty i migracje. Uwarunkowania środowiskowe to ostatnio sformułowana kategoria zdrowia psychicznego, która obejmuje wszystkie warunki zewnętrzne wpływające na życie, rozwój i przetrwanie człowieka. Analiza tych środowiskowych czynników zdrowia psychicznego pokazuje, że Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia i Irlandia są pod tym względem stosunkowo dobrze przygotowane, podczas gdy kraje Europy Wschodniej i Południowej wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie rozwiązania tych czynników warunkujących zdrowie, z Rumunią, Bułgarią i Grecją o najmniej korzystnych czynnikach środowiskowych.

 

„Ten raport ponownie skupia międzynarodową uwagę na znaczeniu wpływów środowiska na zdrowie psychiczne, takich jak zmiany klimatyczne, recesja gospodarcza lub kryzysy geopolityczne, takie jak wojna na Ukrainie”, powiedział Pierluigi Antonelli, dyrektor generalny Angelini Pharma. „Zaburzenia psychiczne nadal nakładają na społeczności ogromne obciążenia społeczne i ekonomiczne. Wnioski z Indeksu Zdrowia Psychicznego 2.0 pokazują, że do 2030 roku zaburzenia zdrowia psychicznego będą stanowiły ponad połowę globalnego obciążenia ekonomicznego z powodu chorób niezakaźnych, dlatego musimy działać już teraz!”

 

Uwarunkowania środowiskowe wpływają na ludzi w różny sposób.

Chociaż udokumentowano, że zmiany klimatyczne mają podobny wpływ na zdrowie psychiczne w różnych populacjach, Indeks twierdzi, że wpłynie to na poszczególne osoby w różny sposób. Oczekuje się, że najbardziej poszkodowani będą ludzie młodzi i tubylcy, a także osoby żyjące z istniejącymi wcześniej słabościami, zaburzeniami poznawczymi / mobilnościowymi lub osoby żyjące w ubóstwie. Indeks opisuje skutki obejmujące zwiększoną śmiertelność, zachowania impulsywne i agresywne oraz wyższe wskaźniki samobójstw. Ponadto pokazuje, że wcześniej mało dyskutowane czynniki, takie jak średni miesięczny wzrost temperatury o jeden stopień, są związane ze wzrostem liczby wizyt na oddziałach ratunkowych zdrowia psychicznego o 0,48% i wzrostem samobójstw o 0,35%.

 

Patrząc na wpływ konfliktów i migracji, Indeks ujawnia, że szacunkowo 22,1% osób doświadcza zaburzeń psychicznych w warunkach konfliktu (13% łagodne formy depresji, lęku i PTSD; 4% bardziej umiarkowane formy; 5,1% ciężka depresja i lęk, schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa). Po zakończeniu konfliktu około jedna na pięć osób nadal zmaga się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i schizofrenią. Biorąc pod uwagę 27 trwających konfliktów na całym świecie i 68,6 milionów osób przesiedlonych na całym świecie według Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaspokojenie potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego osób dotkniętych konfliktami i migracją jest pilnym priorytetem.


Dodatkowe ustalenia z raportu wskazują na wciąż występujące skutki pandemii.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do bezprecedensowego pogorszenia zdrowia psychicznego,
a stany takie jak zaburzenia lękowe i ciężkie zaburzenia depresyjne wzrosły o ponad 25% na całym świecie. Jak opisano w raporcie, wynika to z faktu, że 19% pacjentów nie było w stanie uzyskać dostępu do usług zdrowia psychicznego, a 52% doświadczyło pogorszenia swojego stanu podczas pandemii. Pandemia miała również ogromny wpływ na osoby pracujące w opiece zdrowotnej: wyższe ryzyko infekcji, wydłużone godziny pracy i duże obciążenie pacjentami przyczyniły się do tego, że pracownicy służby zdrowia doświadczają znacznie wyższego poziomu lęku (13% w porównaniu z 8,5%) i depresji (12,2%. vs 9,5%) niż osoby w innych zawodach.

 

„W obliczu pandemii COVID-19 pozostaje wiele do zrobienia, aby wesprzeć zdrowie psychiczne pacjentów i pracowników służby zdrowia” – powiedziała Hilkka Kärkkäinen, prezes GAMIAN Europe. „Zdrowie psychiczne i fizyczne są nierozerwalnie powiązane, a ponieważ COVID-19 zmienił sposób, w jaki postrzegamy i uzyskujemy dostęp do opieki zdrowotnej, priorytetem stało się, aby wsparcie zdrowia psychicznego było równe opiece fizycznej”.

 

Ogromne różnice w przygotowaniu krajów do poprawy lub utrzymania zdrowia psychicznego.

Indeks dalej przedstawia kluczowe możliwości systemów opieki zdrowotnej w zakresie poprawy lub utrzymania wyników w zakresie zdrowia psychicznego w przyszłości. Chociaż dane nadal wskazują na znaczne różnice w strategiach, politykach i przepisach dotyczących psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w krajach europejskich występują znaczne różnice w wydatkach na opiekę zdrowotną (np. Francja 14,5% w porównaniu z Luksemburgiem 1%), poczyniono postępy w zakresie wzrostu liczby placówek psychiatrycznych. Od 3,9 do 9,1 na 1000.000 mieszkańców.

 

„Indeks Zdrowia Psychicznego Headway monitoruje różne aspekty zdrowia psychicznego, zapewniając kompleksowe i dynamiczne narzędzie do monitorowania i planowania opieki zdrowotnej, opieki społecznej, edukacji i polityki środowiskowej w zakresie zdrowia psychicznego w krajach europejskich” – powiedziała Daniela Bianco, Partner i Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej Praktyka Domu Europejskiego – Ambrosetti: „Można to uznać za kompas dla decydentów, aby sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom, poprawiając wsparcie zdrowia psychicznego dla chorych i ich rodzin w celu zagwarantowania dobrego samopoczucia, spójności społecznej, zrównoważonego rozwoju i rozwój naszych społeczeństw”.

 

Lepsze wsparcie w miejscach pracy, szkołach i ogólnie - w społeczeństwie.

Ostatni aspekt Indeksu obejmuje reakcję państw członkowskich na potrzeby osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w miejscach pracy, szkołach i w samym społeczeństwie. Zaburzenia zdrowia psychicznego dotykają około 20% ludności w wieku produkcyjnym, przy czym stopa bezrobocia osób dotkniętych chorobą psychiczną jest o 7,7% wyższa niż osób bez tego schorzenia. Całkowity koszt związany z chorobami psychicznymi w Europie wynosi 4% całkowitego europejskiego PKB (to ponad 600 miliardów euro), który mógł jeszcze wzrosnąć od wybuchu COVID-19. Pozytywne jest to, że ponad 45% krajów europejskich wdrożyło już związane z pracą programy profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, a 68% krajów europejskich wdrożyło krajową strategię lub program skupiający się na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce dzieci i młodzieży.

 

„W dobie niepewności, w której żyjemy, młodzi ludzie są coraz bardziej narażeni na lęki i zmartwienia, często z negatywnymi konsekwencjami dla ich zdrowia psychicznego. Wystarczy powiedzieć, że osoba urodzona na początku XXI wieku przeszła już wielką recesję i wynikające z niej środki oszczędnościowe, globalną pandemię, konflikty geopolityczne, kryzys kosztów utrzymania i świat pogodzony z ogromem zmian klimatycznych i degradacją środowiska. Aby zapewnić zdrową przyszłość najmłodszej części populacji europejskiej, strategia UE w zakresie zdrowia psychicznego musi obejmować i angażować wszystkie odpowiednie podmioty oraz sektory. To wielopłaszczyznowe podejście byłoby nie tylko bardziej skuteczne, ale także bardziej integrujące i docierałoby do bardziej wrażliwych lub zmarginalizowanych grup młodych ludzi” – powiedział eurodeputowany Brando Benifei, członek sojuszu ds. zdrowia psychicznego eurodeputowanych.

 

Kontakt:

Daniela Poggio – Global Communications Executive Director, Angelini Pharma, daniela.poggio@angelinipharma.com

Elisa Milani – Project Coordinator and Consultant, Healthcare Area, The European House – Ambrosetti, elisa.milani@ambrosetti.eu


O Inicjatywie Headway:

„Headway” to międzynarodowa inicjatywa, która została uruchomiona w 2017 roku przez przez włoski Think Thank The European House Ambrosetti we współpracy z Angelini Pharma. Zaprojektowana jako multidyscyplinarna platforma do strategicznej refleksji, analizy, dialogu i porównania różnych europejskich doświadczeń w postępowanie z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi. Została uruchomiony zgodnie z programami, działaniami i planami WHO. Od momentu powstania Headway rozrosła się i objęła szereg badań, raportów i działań poświęconych pogłębieniu dyskusji na poziomie europejskim na temat usług w zakresie zdrowia psychicznego i opieki nad osobami dotkniętymi zaburzeniami zdrowia psychicznego w Europie, tworząc międzynarodowy plan działania. Każdego roku publikowany jest nowy raport „Headway Epilepsy” poświęcony epilepsji oraz raport „Headway Mental Health” zawierający najnowsze dane na temat zdrowia psychicznego Europejczyków, aby ukazywać aktualny obraz sytuacji w całej Europie.

Więcej informacji oraz najnowszy raport na: https://eventi.ambrosetti.eu/headway/.

 

O Angelini Pharma:

Angelini Pharma to międzynarodowa firma farmaceutyczna, będąca częścią Angelini Industries. Jest wiodącą firmą w zakresie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zdrowia psychicznego, a także leczenia bólu i chorób rzadkich. Jako producent leków dostępnych bez recepty, jest także wiodącym graczem w segmencie OTC. Założona we Włoszech na początku XX wieku firma Angelini Pharma działa w 25 krajach, zatrudniając ponad 3000 osób, zaś jej produkty są dostępne są w ponad 70 krajach na świecie.

 

Więcej na:
www.angelinipharma.com

www.angelinipharmapolska.pl

 

 

O „The European House - Ambrosetti”:

 

„The European House - Ambrosetti” to grupa 285 profesjonalistów, działająca nieprzerwanie od 1965 roku. Organizacja prowadzi liczne projekty we Włoszech, Europie oraz projekty globalne. Ósmy rok z rzędu „The European House - Ambrosetti” został uznany w kategorii „The Best Private Think Tanks” za najlepszy think tank we Włoszech i czwarty think tank w Unii Europejskiej. W raporcie „Global Go To Think Tanks Report” Uniwersytetu Pensylwanii wymienia się go jako jedną z najbardziej szanowanych niezależnych grup ekspertów na świecie. Ponadto „The European House - Ambrosetti” został uznany w 2022 roku za jedną ze 131 organizacji z tytułem Top Employer we Włoszech.

 

Więcej na: www.ambrosetti.eu oraz na Twitterze twitter.com/Ambrosetti