Polityka jakości

Qualityhero (1)

Polityka jakości

Angelini Pharma dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności swoich produktów oraz świadczenia wysokiej jakości usług, aby zagwarantować maksymalną satysfakcję naszych Klientów i Akcjonariuszy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązującego prawa i przepisów.

Wszelkie działania dotyczące wprowadzanych na rynek produktów i związane z badaniami i rozwojem, rozwojem biznesowym, produkcją w naszych zakładach i u kwalifikowanych dostawców, wytwarzaniem wyrobów medycznych, wprowadzaniem na rynek, dystrybucją, logistyką, wsparciem po wprowadzeniu na rynek i nadzorem nad bezpieczeństwem są zgodne z polityką jakości firmy, na którą składają się następujące zasady:

1. UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA

Angelini Pharma dąży do poznania i zaspokojenia oczekiwań swoich Klientów, zgodnie z wymaganiami rynkowymi i lokalnymi przepisami w krajach, w których prowadzi działalność, oraz wszystkich stron zaangażowanych w jej procesy biznesowe.

2. PODEJŚCIE UKIERUNKOWANE NA PROCES I OPARTE NA ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Angelini Pharma określa swoje główne procesy i dąży do ich stałego doskonalenia poprzez następujące czynności:

  • Wyznaczanie celów oraz monitorowanie i kontrolę ich osiągania;
  • Określanie zakresu obowiązków i zasobów;
  • Identyfikacja, ocena i zmniejszanie ryzyka;
  • Definiowanie możliwości.

3. PRZYWÓDZTWO

Angelini Pharma dąży do utrzymywania skutecznego systemu jakości, dbając o dostępność wszystkich wymaganych zasobów oraz o dopasowanie wyznaczanych celów do szerszego kontekstu i kierunku strategicznego obranego przez spółkę.

Angelini Pharma udostępnia swoją politykę jakości wszystkim pracownikom i Akcjonariuszom, którzy regularnie ją weryfikują zgodnie z celami i kontekstem, w którym Angelini Pharma rozwija, produkuje i dystrybuuje swoje produkty.

4. PRACOWNICY I ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Angelini Pharma uznaje zaangażowanie pracowników i interesariuszy za podstawowy czynnik strategiczny. Aby osiągnąć ten cel, Angelini Pharma realizuje szkolenia dla wszystkich pracowników, rozwijając i podnosząc ich kompetencje.

Angelini Pharma zarazem nieustająco przypomina swoim pracownikom znaczenie i wartość wykonywanej przez wszystkich pracy, prosząc ich o koncentrację na poszukiwaniu ewentualnych obszarów do poprawy, wykazując się przy tym proaktywnością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Angelini Pharma współpracuje z dostawcami, klientami i innymi stronami zainteresowanymi, aby stale doskonalić jakość swoich produktów i usług.

5. CIĄGŁE DOSKONALENIE

Celem spółki Angelini Pharma jest ciągłe udoskonalanie systemu jakości poprzez dążenie do osiągnięcia następujących celów:

  • maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników;
  • pełna zgodność ze standardami jakości we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach, na których działa firma, począwszy od fazy badań i rozwoju;
  • stopniowe ograniczanie występowania wad produktów wytwarzanych we własnych zakładach spółki i przez dostawców;
  • zwiększenie zadowolenia klientów poprzez stałe zmniejszanie liczby reklamacji i zwiększanie efektywności obsługi;
  • wdrażanie planów poprawy jakości i programów zmniejszania ryzyka dla krytycznych procesów biznesowych;
  • systematyczne ograniczanie kosztów niewpływających na jakość.

Cele te i związane z nimi wyniki są poddawane okresowym przeglądom w celu zapewnienia ich adekwatności i zgodności z szerszym kontekstem działalności spółki i jej interesami strategicznymi.

Polityka jakości