Etyka

Ethics

Angelini - Kodeks etyki i postępowaniaEtyka i zgodność z przepisami

Nasze podejście do etyki

Angelini stoi na stanowisku, że należy zapewnić, promować i konsolidować kulturę, którą wyróżniać będzie stosowność, uczciwość i przejrzystość prowadzonej działalności i kontaktów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi.

Angelini prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz podejmuje działania konieczne, by zapewnić, że cała organizacja ich przestrzega. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do uczciwego działania we wszystkich aspektach swojej pracy i oczekują tego samego od osób, z którymi mają kontakt wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Standardy etyczne Angelini wymagają od nas, byśmy podczas prowadzenia naszej działalności postępowali moralnie i odpowiedzialnie, nie naruszając przy tym moralnych zasad uczciwości, legalności i zgodności z prawem, a także lojalności, rzetelności, wzajemnego szacunku, godności i przejrzystości.

Kodeks etyki i postępowania

Angelini Industries działa w oparciu o Kodeks etyki i postępowania, który stanowi uzupełnienie i integralną część Modelu organizacyjnego i zarządczo-kontrolnego.

Zasady i wartości etyczne zawarte w Kodeksie muszą charakteryzować działania wszystkich pracowników spółki Angelini, biorąc pod uwagę znaczenie pełnionych przez nich funkcji, ich złożoność oraz zakres obowiązków powierzonych im na potrzeby osiągania celów Grupy.