Etyka

Ethics

Etyka i zgodność z przepisami

Nasze podejście do etyki

Spółka Angelini S.p.A. stoi na stanowisku, że należy zapewnić, promować i konsolidować kulturę, którą wyróżniać będzie stosowność, uczciwość i przejrzystość prowadzonej działalności i kontaktów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi.
Angelini S.p.A. prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz podejmuje działania konieczne, by zapewnić, że cała organizacja ich przestrzega. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do uczciwego działania we wszystkich aspektach swojej pracy i oczekują tego samego od osób, z którymi mają kontakt wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Standardy etyczne spółki Angelini S.p.A. wymagają od nas, byśmy podczas prowadzenia naszej działalności postępowali moralnie i odpowiedzialnie, nie naruszając przy tym moralnych zasad uczciwości, legalności i zgodności z prawem, a także lojalności, rzetelności, wzajemnego szacunku, godności i przejrzystości.
W spółce Angelini S.p.A. przyjęto dwa ważne dokumenty odnoszące się do tych podstawowych zasad: Model organizacyjny i zarządczo-kontrolny oraz Kodeks etyki i postępowania.

Model organizacyjny i zarządczo-kontrolny

Spółka Angelini S.p.A. przyjęła i skutecznie wdrożyła „Model organizacyjny i zarządczo-kontrolny”.
Model ten powstał na podstawie włoskiego dekretu legislacyjnego 231/2001 oraz powiązanych wytycznych wydanych przez stowarzyszenia branżowe, a także na podstawie konkretnych inicjatyw podjętych dotąd przez Grupę w zakresie audytów wewnętrznych i systemów zarządzania ryzykiem.
W Modelu wskazano zasady proceduralne, których należy przestrzegać na wszystkich etapach decyzyjnych i operacyjnych procesów biznesowych, aby zagwarantować ich prawidłowy przebieg oraz wiarygodność kierownictwa i wizerunku korporacyjnego Grupy.

Kodeks etyki i postępowania

Spółka Angelini S.p.A. dysponuje Kodeksem etyki i postępowania, który stanowi uzupełnienie i integralną część Modelu organizacyjnego i zarządczo-kontrolnego.
Zasady i wartości etyczne zawarte w Kodeksie muszą charakteryzować działania wszystkich pracowników spółki Angelini S.p.A., biorąc pod uwagę znaczenie pełnionych przez nich funkcji, ich złożoność oraz zakres obowiązków powierzonych im na potrzeby osiągania celów Grupy.