Ośrodki badawcze i akademickie oraz instytucje naukowe

Partner 2

Współpraca z ośrodkami badawczymi i akademickimi, a także towarzystwami i stowarzyszeniami naukowymi

Złożoność, długi czas rozwoju, wysokie ryzyko i koszty utrudniają pojedynczym spółkom skuteczne opracowywanie innowacyjnych produktów farmaceutycznych. Dlatego Dział Badawczo-Rozwojowy Angelini współpracuje i nawiązuje partnerstwa z uczelniami i placówkami szkolnictwa wyższego w celu wymiany wiedzy, udostępniania laboratoriów i tworzenia najlepszych praktyk.

Współpraca jest ważnym elementem funkcjonowania złożonej naukowej sieci badawczo-rozwojowej, w której naukowcy i technicy współdziałają na różne sposoby i na różnych poziomach (kontakty naukowe, współpraca badawcza, umowy o świadczeniu usług, wspólne laboratoria czy doradztwo). Grupa Angelini jest kluczowym elementem tej sieci, dzięki swojej krajowej i międzynarodowej współpracy ze szpitalami, ośrodkami badawczymi, biotechnologicznymi firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami prowadzącymi badania na zlecenie (CRO), co sprzyja innowacji.

Wybrani partnerzy współpracujący z Angelini Industries:

Uniwersytet w Genui

Ważnym przedmiotem zainteresowania Angelini Industries jest poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwbólowym. Firma bada obecnie innowacyjne połączenie dwóch znanych leków, które wydają się mieć efekt synergiczny, współpracując z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu w Genui, aby lepiej poznać odpowiedzialne za to zjawisko mechanizmy molekularne. Przedmiotem badań jest ocena potencjalnych wzajemnych interakcji pomiędzy konkretnymi receptorami neuronów rdzenia kręgowego oraz poszukiwanie szlaków neurotransmisji, które pośredniczą w uzyskaniu działania przeciwbólowego. Wynikiem powinno być określenie rodzajów bólu, które najlepiej poddawałyby się takiemu leczeniu.

Uniwersytet w Cagliari

Uniwersytecka grupa badawcza od dziesięciu lat bada białka związane z opornością bakterii. Angelini Industries współpracuje z uczelnią przy pracach obliczeniowych dotyczących interakcji molekuł z ich celami, szczególnie koncentrując się na systemach efflux, które pozwalają bakteriom pokonać antybiotyki poprzez ich usunięcie na zewnątrz komórki. Celem badań jest taka modyfikacja antybiotyków, aby uniemożliwić bakteriom ich rozpoznanie.

Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu i Uniwersytet w Salento

Angelini Industries przyjmie dwóch doktorantów z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu oraz z Uniwersytetu w Salento, którzy wezmą udział w ukierunkowanym przemysłowo szkoleniu w ramach innowacyjnego programu studiów doktoranckich finansowanego przez włoskie Ministerstwo Edukacji, Uczelni Wyższych i Badań (MUIR). Zajęcia dla doktorantów, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, mają wzmocnić ukierunkowane przemysłowo elementy kształcenia doktorskiego we Włoszech.

PROGRAM EMOTION

Angelini Industries jest partnerem stowarzyszonym programu dwuletnich studiów magisterskich „The European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), finansowanych przez Komisję Europejską (www.emotion-master.eu/). Program EMOTION ma na celu kształcenie przyszłych naukowców i specjalistów w dziedzinie dermokosmetyków i terapii dermatologicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające im prowadzić prace badawczo-rozwojowe.

Istituto Italiano di Tecnologia (Genua)

Współpraca pomiędzy Angelini Industries a Włoskim Instytutem Technologii koncentruje się na nowych lekach do stosowania w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Potwierdzenie innowacyjnych celów biologicznych w obrębie OUN umożliwiło badanie nowych sposobów leczenia chorób rzadkich, takich jak zespół łamliwego chromosomu X. Angelini Industries opracowała i dokonała syntezy innowacyjnych molekuł, a projekt jest obecnie na etapie optymalizacji przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii doświadczeń farmakologicznych IIT. Badania te mogą doprowadzić do zidentyfikowania cząsteczek przeznaczonych do stosowania w innych schorzeniach OUN, takich jak zaburzenia nastroju.

Angelini oraz IIT dążą także do odkrycia, w jaki sposób powstają złożone powiązania pomiędzy molekułą a jej celem.

King’s College London

Angelini Industries współpracuje z King's College w celu weryfikacji skuteczności przeciwbólowej innowacyjnego połączenia dwóch istniejących leków, korzystając z zaawansowanych modeli, łączących aspekty behawioralne i molekularne. Podejście to pozwoli na międzynarodową walidację wyników badań Angelini Industries i da jej dostęp do innowacyjnych badań naukowych oraz wyników, które mogą okazać się przydatne w nowych projektach realizowanych w kluczowych obszarach zainteresowania firmy.

Szpital w Sienie

Angelini Industries współpracuje z wiodącymi placówkami psychiatrycznymi we Włoszech w ramach IV fazy badania tolerancji i skuteczności nowego preparatu z siarczanem litu o przedłużonym działaniu, stosowanego u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, którzy źle tolerują leczenie litem o natychmiastowym uwalnianiu.

ECNP

Angelini Industries ściśle współpracuje z wiodącymi sieciami badawczymi i grupami roboczymi w dziedzinie zaburzeń OUN w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych metod i sposobów leczenia. Sieci te to m.in ECNP i ECNP ds. psychiatrii dzieci i młodzieży.

Konsorcjum CVBF

Angelini Industries współpracuje z konsorcjum CVBF w zakresie rozwoju klinicznego trazodonu do leczenia bezsenności u dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. Plan badań pediatrycznych (PIP) został zatwierdzony przez EMA i powinien umożliwić zaspokojenie bardzo istotnej, obecnie niespełnionej potrzeby medycznej.