Nowy raport Headway nakreśla skutki społeczne lęku ekologicznego

AP23 G 1440 Headway23
  • Published: 25 paź 2023

Nowy raport Headway nakreśla skutki społeczne lęku ekologicznego – coraz częściej występującego przedurazowego zaburzenia zdrowia psychicznego.

  • W głównych ustaleniach raportu podkreślono wpływ szeregu równolegle zachodzących kryzysów na zdrowie psychiczne mieszkańców Europy. Podkreślono także pilną potrzebę podejmowania przez jednostki, społeczności, społeczeństwa i decydentów na całym kontynencie działań na rzecz poprawy dobrostanu psychicznego, zdrowia i odporności zarówno teraz, jak i dla przyszłych pokoleń.
  • Zwłaszcza wśród osób młodych coraz częściej występuje dziś lęk ekologiczny, czyli zespół stresu przedurazowego, w którym trudności psychiczne związane z nadchodzącymi traumatycznymi zdarzeniami są odczuwane z wyprzedzeniem, wywołując stres oraz poczucie desperacji i bezradności. Dostępne dane empiryczne wskazują na bezpośrednią zależność między lękiem związanym z globalnym ociepleniem lub narażeniem na ekstremalne zjawiska pogodowe a zaburzeniami w sferze zdrowia psychicznego.

Bruksela, 25 października 2023 r -  Poważnym problemem w obszarze zdrowia psychicznego, szczególnie wśród młodych ludzi, jest dziś lęk ekologiczny, czyli stan silnego niepokoju związanego ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami. Wyniki najnowszych badań przedstawionych w Parlamencie Europejskim przez włoski think tank The European House – Ambrosetti wraz z międzynarodową firmą farmaceutyczną Angelini Pharma należącą do prywatnej grupy Angelini Industries pokazują, że coraz większa liczba mieszkańców kontynentu europejskiego doświadcza silnego niepokoju w związku ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia w 2017 roku inicjatywy Headway w raporcie „Headway – Indeks Zdrowia Psychicznego 3.0” analizie poddano lęk ekologiczny jako nowy, kluczowy czynnik oddziałujący na zdrowie psychiczne. Indeks Zdrowia Psychicznego opracowano pierwotnie w ramach inicjatywy skupiającej się na istotnych zagadnieniach z zakresu zdrowia psychicznego w Europie. Jest to zaawansowane narzędzie umożliwiające porównywanie stanu zdrowia psychicznego w 27 krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii na podstawie aż 54 kluczowych wskaźników wydajności. Indeks obejmuje trzy szerokie obszary: czynniki oddziałujące na zdrowie psychiczne, stan zdrowia psychicznego populacji oraz zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do reagowania na wyzwania związane z opieką zdrowotną, dostępnością szkół i miejsc pracy oraz funkcjonowaniem społeczeństwa jako całości.

Z raportu wynika, że średnio ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) odczuwa zagrożenia związane z ociepleniem klimatu. Ich nasilenie być jeszcze większe w krajach, które już dziś odczuwają zmiany klimatyczne w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, czyli w obrębie jednego z najszybciej ocieplających się regionów Ziemi (tzw. śródziemnomorskiego „gorącego punktu zmian klimatycznych”). U większości osób lęk ekologiczny, który jest klasyfikowany jako zespół stresu przedurazowego, nie daje swoistych objawów klinicznych, ale może przyczyniać się do nasilenia już istniejących zaburzeń psychicznych.

Poza lękiem ekologicznym raport wskazuje na szereg równolegle zachodzących kryzysów, które wpływają dziś na zdrowie psychiczne ludzi. Konflikty geopolityczne, napięcia społeczne i wzrost kosztów utrzymania znacząco wpływają na codzienne życie milionów Europejczyków. Aż 62% mieszkańców Europy stwierdza, że odczuwa skutki bieżącego polikryzysu. Grupą szczególnie narażoną jest młoda część populacji. Z raportu wynika, że około 20% dzieci ma problemy ze zdrowiem psychicznym w okresie szkolnym. Średnio jedno na pięcioro dzieci deklaruje, że jest nieszczęśliwe i odczuwa stany lękowe z powodu osamotnienia, nękania przez rówieśników i wyzwań związanych z obowiązkami szkolnymi. Ponadto aż 45% osób w wieku od 16 do 25 lat zgłasza, że codziennie zmaga się z niepokojem i stresem wywoływanym lękiem ekologicznym.

„Chociaż zaburzenia zdrowia psychicznego mogą dotknąć każdego, bez względu na narodowość, płeć, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny, osoby młode oraz przedstawiciele wrażliwych grup mogą w niewspółmierny sposób doświadczać cierpienia psychicznego i wymagać dodatkowego wsparcia”

– stwierdziła Maria Walsh, europosłanka reprezentująca irlandzki okręg wyborczy Midlands-North-West. „Wdrożenie ukierunkowanej polityki i działań w zakresie opieki zdrowotnej, które widzimy już w niektórych państwach członkowskich, aby zapewnić wszechstronne wsparcie w dziedzinie zdrowia psychicznego w odpowiedzi na wyjątkowe wyzwania stojące przed osobami dotkniętymi zaburzeniami, może być pomocne w bieżącym radzeniu sobie z problemami w tej sferze, gwarantując skuteczne wsparcie i leczenie”.

Raporty „Headway – Indeks Zdrowia Psychicznego” dają ogólny wgląd w kwestię zdrowia psychicznego w Europie na podstawie analizy obszernych zbiorów danych. Dzięki temu stanowią również miernik zdolności poszczególnych krajów do opracowywania przydatnych i porównywalnych baz danych. Raporty Headway akcentują ograniczenia i różnice strukturalne między bazami danych oraz systemami opieki zdrowotnej i społecznej, wskazując na konieczność poprawy porównywalności danych, aby móc dokładniej analizować kondycję psychiczną populacji w poszczególnych krajach europejskich i sposoby reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego.

Badane kraje znacząco różnią się w podejściu do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, a indeks osiąga zróżnicowane wartości zależnie od jakości mechanizmów reagowania w miejscach pracy i szkołach oraz ogólnie w społeczeństwie. Wśród krajów badanych na potrzeby raportu Headway na czołowych miejscach pod względem analizowanych wskaźników znalazły się Dania, Szwecja i Finlandia. Dalsze miejsca w rankingu zajęły Słowacja, Grecja i Chorwacja. Warto podkreślić, że spadek wartości indeksu danego kraju niekoniecznie oznacza, że jakość opieki w dziedzinie zdrowia psychicznego uległa pogorszeniu. Może także wskazywać, że w analizowanym okresie wzrosły wartości indeksu w innych krajach.

„W ubiegłym roku w Europie doszło do nawarstwienia czynników kryzysu gospodarczego, społecznego, geopolitycznego i środowiskowego, które mają znaczący wpływ na zdrowie psychiczne Europejczyków” – stwierdziła Elisa Milani, koordynatorka projektu i konsultantka w dziedzinie opieki zdrowotnej w The European House – Ambrosetti. „W tym kontekście zaktualizowany Indeks Zdrowia Psychicznego Headway – już w trzeciej wersji – pozostaje cennym narzędziem monitorowania i planowania polityki krajów europejskich w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji i ochrony środowiska z perspektywy zdrowia psychicznego. W erze post-pandemicznej, którą nazwano „polikryzysem” ze względu na pojawienie się szeregu kryzysów i wyzwań, wykorzystywanie przez decydentów narzędzi opartych o dane umożliwia identyfikowanie obszarów o kluczowym znaczeniu. To z kolei sprzyja działaniom w ramach wielodyscyplinarnego, bazującego na współpracy podejścia ukierunkowanego na kształtowanie bardziej zrównoważonych i odpornych społeczeństw.

„W ostatnim czasie Komisja Europejska uruchomiła strategię Unii Europejskiej na rzecz zdrowia psychicznego, która skupia się na kwestiach związanych z profilaktyką, dostępem do opieki zdrowotnej i reintegracją społeczną. Jest to pozytywny przykład wskazujący, że w rządach poszczególnych krajów, środowiskach akademickich, systemach opieki zdrowotnej i wśród innych zainteresowanych stron rośnie świadomość potrzeby bardziej kompleksowego wsparcia, aby poradzić sobie z bezprecedensowym wzrostem zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie” – podkreślił Jacopo Andreose, dyrektor generalny Angelini Pharma. „Dziękujemy Parlamentowi Europejskiemu oraz naszemu partnerowi, The European House – Ambrosetti, za konsekwentne wspieranie i zaangażowanie w inicjatywy takie jak raport Headway. Uzyskanie pełnego obrazu stanu zdrowia psychicznego w Europie sprzyja prowadzeniu dialogu, zmianom paradygmatu i wymianie najlepszych praktyk”.

Więcej informacji o raporcie „Headway: A New Roadmap in Mental Health” oraz pełną treść raportu można znaleźć na stronie internetowej: https://healthcare.ambrosetti.eu/it/incontri/view/12938.

__________________________________________________________________________________

O inicjatywie Headway

Inicjatywa Headway skupia się na kluczowych zagadnieniach dotyczących mózgu i zdrowia psychicznego w Europie. Projekt został zapoczątkowany w 2017 roku przez włoski think tank The European House – Ambrosetti we współpracy z firmą Angelini Pharma należącą do prywatnej grupy Angelini Industries. Inicjatywa ma na celu stworzenie wielodyscyplinarnej platformy do strategicznych rozważań, analizy, dialogu i porównań europejskich doświadczeń w opiece nad osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi.

Z biegiem czasu inicjatywa Headway znacząco się rozwinęła, obejmując szereg badań, raportów i inicjatyw, które koncentrują się na pogłębianiu dyskusji na temat świadczeń w obszarze zdrowia psychicznego i wspierania potrzeb pacjentów dotkniętych takimi problemami w państwach europejskich.

Raport „Headway: A New Roadmap in Mental Health” jest najnowszym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach inicjatywy Headway. Raport pozwala uzyskać pełniejszy, dynamiczny obraz działań podejmowanych w sferze zdrowia, polityki społecznej, zatrudnienia, edukacji i środowiska oraz ich wpływu na stan zdrowia psychicznego mieszkańców Europy.

___________________________________________________________________________________

O spółce Angelini Pharma

Angelini Pharma jest międzynarodową firmą farmaceutyczną należącą do prywatnej wielobranżowej grupy Angelini Industries. Zajmuje się badaniami, opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych, ze szczególnym naciskiem na obszar mózgu, m.in. zdrowie psychiczne i leczenie padaczki, oraz zdrowie konsumentów. Firma Angelini Pharma została założona we Włoszech na początku XX wieku. Działa bezpośrednio w 20 krajach i zatrudnia ponad 3000 osób. Jej produkty są dostępne w ponad 70 krajach w ramach strategicznego partnerstwa z wiodącymi międzynarodowymi grupami farmaceutycznymi. Więcej informacji o Angelini Pharma: https://www.angelinipharma.com.

 

O grupie Angelini Industries

Angelini Industries jest międzynarodową grupą przemysłową, założoną w 1919 roku w Ankonie przez Francesco Angeliniego. Angelini Industries jest podmiotem o stabilnej pozycji w branży i zdywersyfikowanym portfolio. Zatrudnia około 5800 pracowników i prowadzi działalność w 21 krajach na całym świecie, osiągając przychody w wysokości ponad 2 miliardów euro w sektorach zdrowia, technologii przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych. Grupa Angelini Industries jest jednym z czołowych włoskich przedsiębiorstw w swoich obszarach działalności za sprawą strategicznego ukierunkowania na trwały wzrost, bieżących inwestycji w badania i rozwój oraz dogłębnej znajomości rynków i sektorów biznesowych. Więcej informacji: https://www.angeliniindustries.com/www.angeliniindustries.com.

 

O grupie The European House – Ambrosetti

The European House – Ambrosetti jest grupą 300 specjalistów, powołaną w 1965 roku. Na przestrzeni lat działalność grupy znacząco się rozwinęła, także dzięki zaangażowaniu licznych partnerów, obejmując różnorodne inicjatywy realizowane we Włoszech, Europie i na całym świecie. Od 2013 roku The European House – Ambrosetti plasuje się w czołówce prywatnych think tanków, zajmując m.in. pierwsze miejsce w tej kategorii we Włoszech i czwarte w Unii Europejskiej. Jest uznawany za jeden z najbardziej renomowanych niezależnych ośrodków analiz na świecie wśród 11 175 think tanków działających globalnie (źródło: raport „Global Go To Think Tanks Report” opracowany na Uniwersytecie Pensylwanii). W 2023 roku The European House – Ambrosetti został uznany przez Top Employers Institute za jednego ze 141 najlepszych pracodawców we Włoszech. The European House – Ambrosetti dysponuje szczegółową specjalistyczną wiedzą w sektorze opieki zdrowotnej i bogatym doświadczeniem branżowym. Już od ponad 20 lat grupa opracowuje różnorodne projekty w obszarze ochrony zdrowia dla szeregu podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, działających w ekosystemie opieki zdrowotnej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ambrosetti.eu i w serwisie X: twitter.com/Ambrosetti.

 

Kontakt dla mediów

Angelini Pharma                                                           

Daniela Poggio                                                             

Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Globalnej                       

daniela.poggio@angelinipharma.com                            

+39 3486558882

 

The European House – Ambrosetti

Elisa Milani

Koordynator projektów i konsultant, obszar opieki zdrowotnej

elisa.milani@ambrosetti.eu