Regulamin korzystania ze strony internetowej

Ta strona jest zarządzana przez Angelini S.p.A, włoską spółkę z tylko jednym udziałowcem pod kierownictwem i koordynacją Angelini Holding S.p.A. - z siedzibą w Viale Amelia, 70 - 00181 Rzym, Włochy, numer VAT 01258691003, numer rejestracyjny w rzymskim rejestrze handlowym 03907010585, kapitał zakładowy 165.000.000,00 f.p.u.

1. Dostęp do witryny Angelini S.p.A. i informacji na niej zawartych podlegają niniejszemu Regulaminowi i obowiązującym przepisom. W związku z tym dostęp do tej witryny i przeglądanie zawartych na niej informacji oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków i zasad oraz nieskuteczność i nieważność wszelkich innych umów między odwiedzającym witrynę a Angelini S.p.A.

2. Strona zawiera również informacje dotyczące sektorów terapeutycznych, w których Angelini S.p.A. i inne firmy z Grupy Angelini prowadzą działalność badawczą i ich produktów. Informacje te nie mają na celu udzielenia porady dotyczącej zdrowia. Odwiedzającym zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, gdy potrzebują diagnozy i w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego leczenia.

3. Mimo że Angelini S.p.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczać na stronie dokładne i aktualne informacje, nie może zagwarantować, że zawartość witryny zostanie odpowiednio oceniona przez odwiedzającego. Dlatego Angelini S.p.A. nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie z witryny i jej zawartości przez osoby odwiedzające. W szczególności Angelini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki w dokładności, aktualności, kompletności i adekwatności informacji zawartych na stronie, ani za jakiekolwiek szkody lub złośliwe oprogramowanie, które mogłyby wpłynąć na sprzęt komputerowy lub inną własność odwiedzającego w wyniku dostępu, użytkowania lub przeglądania witryny, jak również pobierania materiałów, danych, tekstów, zdjęć, filmów lub plików audio z witryny. Angelini S.p.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania lub zawieszenia działania strony w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, niezależnie od tego, czy dzieje się to w wyniku działań lub zaniechań Angelini S.p.A., czy osób trzecich.

4. Informacje zawarte w witrynie mogą zawierać błędy techniczne lub typograficzne. Angelini S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i udoskonaleń w dowolnym czasie i bez uprzedzenia do wyżej wymienionych informacji oraz do produktów i programów w nich opisanych.

5. Witryna zawiera również linki do innych witryn podmiotów trzecich, uznanych za interesujące dla odwiedzającego. Poprzez łącze do tych witryn odwiedzający opuszcza strony Angelini S.p.A. z własnej inicjatywy i bez przymusu.

6. Angelini S.p.A. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej witryny. Przechodząc na stronę inną niż Angelini S.p.A. należy pamiętać, że jest ona niezależna od Angelini S.p.A. oraz że Angelini S.p.A. nie ma kontroli nad zawartością tej witryny internetowej. Link do strony innej niż witryna Angelini S.p.A. nie oznacza, że ​​Angelini S.p.A. poleca lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub korzystanie z takiej strony internetowej.

7. Pobieranie, wyświetlanie i drukowanie informacji z tej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego. W każdym przypadku jakiekolwiek wykorzystanie zawartości tej witryny do celów komercyjnych i innych niż osobiste jest zabronione bez pisemnej zgody Angelini S.p.A.

8. Zachowanie i powielanie wszelkich wzmianek dotyczących własności intelektualnej w materiałach pobranych ze strony jest obowiązkowe. O ile nie określono inaczej, wszelkie materiały zawarte na stronie muszą być traktowane jako chronione prawem autorskim i mogą być używane bez pisemnej zgody Angelini SpA. tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami lub z tym, co określono w informacjach na stronie. Angelini Spa nie udziela żadnej gwarancji w zakresie naruszenia praw podmiotów trzecich przez odwiedzających / użytkowników w wyniku niewłaściwego wykorzystania materiałów zawartych w serwisie.

9. Działanie polegające na wykorzystywanie elementów lub sekcji tej witryny i / lub włączanie ich do innych witryn podmiotów trzecich poza firmą Angelini S.p.A. jest zabronione.

10. Odwiedzający / użytkownik strony nie ma prawa do ekonomicznej eksploatacji materiałów Angelini S.p.A. i / lub firm należących do grupy Angelini i / lub podmiotów trzecich, zawartych na stronie, ani w odniesieniu do marek, patentów, technologii lub innych praw własności intelektualnej Acraf S.p.A. i / lub firm należących do grupy Angelini i / lub stron trzecich, o których mowa na stronie.

11. Z wyjątkiem informacji, o których mowa w Kodeksie ochrony prywatności w Internecie, wszelka komunikacja lub materiały przesyłane do serwisu przez odwiedzających / użytkowników, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako informacje niepoufne i niechronione, chyba że określono inaczej. Wszystkie materiały przesłane lub przesłane na adresy znajdujące się na stronie stają się dostępne dla Angelini S.p.A. z najszerszymi możliwymi uprawnieniami do korzystania z nich, w tym, na przykład, do powielania, transmisji, publikacji i przesyłania. Angelini S.p.A. może również swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w komunikatach otrzymywanych za pośrednictwem strony w dowolnym celu, w tym, na przykład, do opracowywania, produkcji i marketingu produktów opartych na takich informacjach.

12. Mimo że Angelini S.p.A. okresowo sprawdza i monitoruje materiały zawarte na stronach serwisu poświęconych wymianie opinii, nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i informacje zawarte w tym dziale serwisu. Zabrania się wysyłania wiadomości zniesławiających, obscenicznych, oszczerczych lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z jakimkolwiek obowiązującym prawem. Angelini S.p.A. będzie współpracować z władzami i niezwłocznie przestrzegać przepisów mających na celu identyfikację osób, które dopuszczają się działań niezgodnych z prawem przy wysyłaniu materiałów do serwisu.

13. Jeśli Angelini S.p.A. wykryje naruszenie niniejszych warunków korzystania z serwisu, zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań naprawczych, bez uprzedniego powiadomienia, w tym wykluczenia odwiedzającego / użytkownika z dostępu do serwisu i jego usług oraz usunięcia wszelkich materiałów wprowadzonych na stronie przez tego odwiedzającego / użytkownika, bez przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tej sprawie.

14. Odwiedzający / użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia Angelini S.p.A. z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, reklamacji, szkód, postępowań sądowych i innych szkodliwych konsekwencji wynikających z niewłaściwego korzystania przez odwiedzającego / użytkownika z opcji prowadzenia dyskusji, wymiany opinii, przesyłania danych, transmisji itp. świadczonych przez witrynę. Powyższe dotyczy, wyłącznie tytułem przykładu, wszelkich działań związanych z naruszeniem praw autorskich, marek, patentów, ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwą konkurencją i zniesławieniem.

15. Angelini S.p.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków poprzez okresowe aktualizacje. Ponieważ zmiany te są wiążące dla odwiedzających witrynę, tym ostatnim zaleca się okresowe odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z aktualizacjami.