Dowiedz się więcej

AP24 G 1030 Ontozrytreatment
 • Published: 14 mar 2024

Rzym (Włochy) i Gyeonggi (Korea), 11 marca 2024 r. Angelini Pharma, firma należąca do pozostającego w prywatnych rękach Angelini Industries, oraz SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., globalna firma biotechnologiczna zajmująca się opracowywaniem metod leczenia zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i onkologią, ogłosiły dziś, że ponad 100 tys. pacjentów1 na świecie jest lub było leczonych cenobamatem, innowacyjnym lekiem przeciwpadaczkowym opracowanym przez firmę SK Biopharmaceuticals i jej amerykańską spółkę zależną SK Life Science.

 

Cenobamat jest sprzedawany na licencji przez firmę Angelini Pharma w Europie, gdzie jest zarejestrowany do leczenia napadów ogniskowych z wtórnym uogólnieniem lub bez u dorosłych pacjentów z padaczką, która nie była dotychczas wystarczająco kontrolowana pomimo leczenia co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi w wywiadzie. 

 

Od 2021 r., po udzieleniu pozwoleń przez Komisję Europejską (KE), a następnie przez Swissmedic i Brytyjską Agencję Regulacyjną ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA), w Europie, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wprowadzono cenobamat pod nazwą handlową ONTOZRY®. Firma Angelini Pharma z powodzeniem wprowadziła leczenie u pacjentów między innymi w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, krajach Beneluksu, Polsce, Norwegii, Finlandii, Czechach, Grecji, na Węgrzech, w Słowacji, na Islandii i w Liechtensteinie.

 

—Od czasu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla cenobamatu w marcu 2021 r. Angelini Pharma kontynuowała prace nad udostępnieniem tej ważnej opcji terapeutycznej większej liczbie osób dorosłych z padaczką niedostatecznie kontrolowaną pomimo leczenia co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi w całej Europie—mówi Jacopo Andreose, dyrektor generalny Angelini Pharma. —Konsekwentnie pomagamy osobom cierpiącym na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym także choroby mózgu, zwiększając świadomość skali niezaspokojonych potrzeb, pomagając zwiększyć dostęp do ważnych opcji terapeutycznych oraz wykorzystując zdobytą wiedzę w całym portfelu produktów i przy opracowywaniu nowych preparatów.

 

—Z dumą obserwujemy efekty stosowania cenobamatu u chorych na padaczkę – schorzenie, które występuje szacunkowo u ponad 50 milionów ludzi na całym świecie—mówi Donghoon Lee, prezes i dyrektor generalny SK Biopharmaceuticals i SK Life Science, Inc. —Pokonanie tej ważnej bariery przez cenobamat zbiega się z zakończeniem realizacji strategicznego planu partnerstw globalnych SK Biopharmaceuticals, co miało miejsce wcześniej w tym roku. Plan przewidywał zawarcie umów licencyjnych na cenobamat w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) i potencjalnie zapewni dostęp do leczenia na ponad 100 rynkach na całym świecie.”

 

###

 

Informacje o padaczce

Padaczka jest jedną z najpowszechniejszych chorób neurologicznych na świecie. Cierpi na nią około 50 milionów

osób w każdym wieku.2 Szacuje się, że w Europie żyje z nią około sześć milionów ludzi.3

Padaczka może mieć wiele różnych przyczyn, między innymi czynniki genetyczne, ale w około połowie

przypadków na świecie przyczyna jest nieznana.2

 

Powikłania padaczki są ciężkie, a ryzyko przedwczesnej śmierci jest nawet dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej.2 Nawracające napady związane z tą chorobą wpływają również na wiele różnych aspektów szeroko pojętego zdrowia fizycznego i psychicznego, na możliwość nauki i zatrudnienia oraz inne czynniki jakości życia, takie jak relacje społeczne.2

 

Istnieją metody leczenia umożliwiające zmniejszenie liczby napadów padaczkowych i poprawę jakości życia. Uważa się, że reaguje na nie około 70% osób chorych na padaczkę.2

 

 

Cenobamat

Cenobamat to lek przeciwpadaczkowy zarejestrowany w Europie do leczenia wspomagającego napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką, która nie była dotychczas dostatecznie kontrolowana pomimo leczenia co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi w przeszłości.

 

Produkt jest nową, małą cząsteczką, która wykazuje wyjątkowy podwójny i komplementarny mechanizm działania wykorzystywany w leczeniu napadów padaczkowych. Dzięki temu cenobamat może się okazać skuteczny zarówno w zapobieganiu napadom padaczkowym, jak i w hamowaniu postępów napadu. 4,5

 

Cenobamat został odkryty i opracowany przez firmę SK Biopharmaceuticals i jej amerykańską spółkę zależną SK Life Science.

 

Dane długookresowe dotyczące produktu są oceniane w prowadzonych obecnie otwartych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach oraz w otwartych badaniach nad bezpieczeństwem leczenia z udziałem dorosłych pacjentów z niekontrolowanymi napadami ogniskowymi. Ponadto trwa obecnie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu we wspomagającym leczeniu pacjentów z pierwotnie uogólnionymi toniczno-klonicznymi napadami padaczkowymi (NCT03678753).6–10

 

Informacje o Angelini Pharma oraz Angelini Industries

Angelini Pharma jest międzynarodową firmą farmaceutyczną należącą do prywatnej włoskiej wielobranżowej grupy kapitałowej Angelini Industries. Zajmuje się badaniami, opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych, ze szczególnym naciskiem na choroby mózgu, m.in. zdrowie psychiczne i leczenie padaczki, oraz zdrowie konsumentów. Firma Angelini Pharma powstała we Włoszech na początku XX wieku. Działa bezpośrednio w 20 krajach i zatrudnia ponad 3000 pracowników. Jej produkty są dostępne w ponad 70 krajach w ramach strategicznego partnerstwa z wiodącymi międzynarodowymi grupami farmaceutycznymi. Więcej informacji o Angelini Pharma: https://www.angelinipharma.com.

 

Angelini Industries jest międzynarodową grupą przemysłową, założoną w 1919 roku w Ankonie przez Francesco Angeliniego. Angelini Industries jest podmiotem o stabilnej pozycji w branży i zdywersyfikowanym portfolio. Zatrudnia około 5800 pracowników i prowadzi działalność w 21 krajach na całym świecie, osiągając przychody w wysokości ponad 2 miliardów euro w sektorach zdrowia, technologii przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych. Grupa Angelini Industries jest jednym z czołowych włoskich przedsiębiorstw w swoich obszarach działalności za sprawą strategicznego ukierunkowania na trwały wzrost, bieżących inwestycji w badania i rozwój oraz dogłębnej znajomości rynków i sektorów biznesowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.angeliniindustries.com.

 

ONTOZRY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

 

Informacje o SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. oraz SK Life Science, Inc.

Spółka SK Biopharmaceuticals i jej amerykańska spółka zależna SK Life Science, Inc. są globalnymi firmami farmaceutycznymi zajmującymi się badaniami naukowymi nad lekami stosowanymi w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i onkologii, opracowywaniem takich leków i ich wprowadzaniem do obrotu. W 2017 r. firma SK Biopharmaceuticals założyła ośrodek badawczy, aby rozpocząć ekspansję w dziedzinie onkologii. SK Biopharmaceuticals i SK Life Science, Inc. prowadzą obecnie prace badawczo-rozwojowe nad ośmioma molekułami przewidzianymi do stosowania w leczeniu schorzeń OUN oraz w onkologii. Ponadto, działając za pośrednictwem SK Life Science Labs, swojej spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych, SK Biopharmaceuticals zajmuje się poszukiwaniem nowych metod leczenia onkologicznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej SK Biopharmaceuticals pod adresem www.SKBP.com/eng, na stronie internetowej SK Life Science pod adresem www.SKLifeScienceInc.com oraz na stronie internetowej SK Life Science Labs pod adresem www.SKLSLabs.com.

 

SK Biopharmaceuticals, SK Life Science i SK Life Science Labs należą do SK Group, jednego z największych koreańskich konglomeratów. Spółka macierzysta firmy SK Biopharmaceuticals, SK Inc., kontynuuje budowanie wartości swojego portfolio poprzez realizację długoterminowych inwestycji z szeregiem konkurencyjnych spółek zależnych w różnych sektorach biznesowych, w tym w sektorach farmaceutycznym i nauk przyrodniczych, energetycznym i chemicznym, informacji i telekomunikacji oraz półprzewodników. Ponadto firma SK Inc. stara się wzmocnić podstawy swojego wzrostu poprzez przynoszące zyski, praktyczne zarządzanie oparte na stabilności finansowej, podnosząc równocześnie swoją wartość przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w nowe gałęzie działalności o wysokim potencjale wzrostu w przyszłości.

 

Piśmiennictwo

 1. Ferrari, L., Rosenfeld, W.E. and Kamin, M. (2024), A global update on cenobamate based on real-world experience in over 100 000 patients, Epilepsia, https://doi.org/10.1111/epi.17935.
 2. WHO, „Epilepsy Key Facts”, brak wydawcy, 9 lutego 2023 r., publikacja w Internecie, 24 sierpnia 2023 r.
 3. Zarocostas J. BMJ 2010; 341 :c4756 doi:10.1136/bmj.c4756
 4. Guignet i wsp., Epilepsia 2020;61:2329–39
 5. Löscher i wsp., Epilepsia 2021;62:596–614
 6. French i wsp., Epilepsia 2021;62:2142–50
 7. Klein i wsp., Neurology 2022, 99 (10) e989–e998
 8. Chung i wsp. Neurology 2020;94:e2311–e22
 9. Krauss i wsp. Lancet Neurol 2020;19:38–48
 10. Sperling i wsp., Epilepsia 2020;61:1099–108

 

 

Kontakt dla mediów                           

Daniela Poggio                                                           

Global Communications Executive Director                  

daniela.poggio@angelinipharma.com                           

+39 3486558882

 

 1. Park

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

skbp_comm@sk.com

 

Dina Albanese

SK Life Science, Inc.

media@sklsi.com