Cenobamat na niekontrolowane napady ogniskowe u dorosłych z padaczką

AP News Epilessia 1440X500
 • Published: 4 wrz 2023

Firma Angelini Pharma przedstawia długookresowe dane wskazujące na to, że cenobamat (ONTOZRY®) przynosi trwałą korzyść osobom dorosłym z padaczką, u których występują niekontrolowane napady ogniskowe

 • Wnioski z analizy post-hoc otwartego przedłużenia badania zasadniczego C017 wykazały, że w przypadku 23,6% pacjentów otrzymujących leczenie uzupełniające cenobamatem osiągnięto długotrwałą wolność od napadów padaczkowych przez co najmniej rok.
 • Dodatkowe analizy post-hoc wykazały, że pacjenci, którzy nie osiągnęli całkowitej wolności od napadów padaczkowych, ale u których utrzymało się 90–99% zmniejszenie częstotliwości napadów przez maksymalnie pięć lat, byli wolni od napadów przez około 98% dni badania.
 • Przekonująca odpowiedź kliniczna oraz dobrze tolerowany profil bezpieczeństwa w dalszym ciągu przemawiają za stosowaniem cenobamatu w leczeniu dorosłych z padaczką, u których występują niekontrolowane napady ogniskowe.

4 września 2023 r. — Firma Angelini Pharma, będąca częścią prywatnej grupy Angelini Industries, ogłosiła pozytywne wnioski z analiz post-hoc otwartego przedłużenia (OLE, ang. Open-Label Extension) badania zasadniczego C017, które pokazują, że leczenie wspomagające cenobamatem zapewniło długoterminowe zmniejszenie częstotliwości napadów, w tym wolność od napadów padaczkowych, wśród niektórych pacjentów z niekontrolowaną padaczką o ogniskowym początku. Wyniki są prezentowane w ramach 35. Międzynarodowego Kongresu Epileptologii (ang. International Epilepsy Congress), który w roku 2023 odbywa się w Dublinie (Irlandia).

Cenobamat to lek przeciwnapadowy (ASM, ang. Anti-Seizure Medication) zatwierdzony w Europie jako leczenie wspomagające napadów o ogniskowym początku ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u pacjentów dorosłych z padaczką, u których nie osiągnięto dostatecznej kontroli choroby pomimo zastosowania co najmniej dwóch przeciwpadaczkowych produktów leczniczych w przeszłości.

W analizie post-hoc otwartego przedłużenia (OLE) badania zasadniczego C017 (streszczenie nr 1324) wolność od napadów padaczkowych na co najmniej rok uzyskano w przypadku 23,6% pacjentów, a 19% pacjentów uzyskało wolność od napadów padaczkowych od pierwszego dnia leczenia w ramach OLE. Wolność od napadów padaczkowych na co najmniej dwa lata uzyskano w przypadku 14,3% pacjentów i na co najmniej trzy lata w przypadku 7,5% pacjentów. U ponad połowy (58,1%) pacjentów nie wystąpiły ogniskowe do obustronnych napady toniczno-kloniczne (FBTC, ang. Focal to Bilateral Tonic Clonic) przez co najmniej rok, u 42,6% pacjentów przez co najmniej dwa lata i u 27,8% pacjentów przez co najmniej trzy lata, przy czym u odpowiednio 25%, 21,9% i 17,2% pacjentów uzyskano wolność od napadów od pierwszego dnia leczenia w badaniu OLE.

Wyniki wskazywały również na to, że cenobamat zmniejszył codzienne obciążenie napadami pacjentów z nieodpowiednio kontrolowanymi napadami ogniskowymi poprzez znaczące zwiększenie liczby dni z mniejszą liczbą napadów lub bez napadów u pacjentów, u których nie osiągnięto długotrwałej wolności od napadów. Dodatkowa analiza post-hoc badania OLE C017 (streszczenie nr 151) wykazała, że w przypadku 17% pacjentów, u których osiągnięto 90–99% zmniejszenie częstotliwości napadów, ta odpowiedź utrzymała się przez cały czas ich udziału w badaniu (mediana = 291,3 tygodni/5,5 roku), przy czym odsetek dni wolnych od napadów wynosił około 98%, a zmniejszenie ryzyka dni z napadami wynosiło 93,7%. Większość (92%) pacjentów leczonych cenobamatem, u których osiągnięto 90–99% zmniejszenie częstotliwości napadów, było wolnych od napadów przez co najmniej 95% dni przez czas trwania badania; 43,2% było wolnych od napadów przez 99% dni. Wyniki pokazują również, że w miarę upływu lat zmniejszeniu uległa liczba dni z napadami w zakresie od 3,6% (rok 1) do 1,2% (rok 5). Te wyniki, razem z korzystnym profilem tolerancji i bezpieczeństwa, spowodowały współczynniki retencji wynoszące 90% po pięciu latach — znacznie wyższe niż w przypadku całej populacji, które wynosiły 60% po pięciu latach.

„Celem leczenia padaczki jest osiągnięcie i utrzymanie wolności od napadów, ale w przypadku wielu pacjentów nie zawsze jest to możliwe, pomimo aktywnego leczenia lekami przeciwnapadowymi” — wyjaśnił dr Manuel Toledo ze szpitala Vall d’Hebron, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, Hiszpania. „Wnioski z analizy post-hoc otwartego przedłużenia badania zasadniczego C017 pokazują, że leczenie wspomagające cenobamatem pomogło 17% pacjentów osiągnąć 90–99% zmniejszenie częstotliwości napadów, z około 98% dni wolnych od napadów i odpowiedziami utrzymanymi przez maksymalnie pięć lat. Te dane wskazują na to, że możliwe są wysokie poziomy redukcji częstotliwości napadów i ułatwiają rozpowszechnianie informacji wśród specjalistów klinicznych, co pozwoli nam przyczynić do tego, aby większa liczba pacjentów z niekontrolowanymi napadami mogła przeżyć więcej dni z mniejszą liczbą napadów”.

Dalsza analiza post-hoc badania OLE (streszczenie numer 1071) oceniła liczbę dni wolnych od napadów na podstawie odsetka osób, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie (≥ 50%, ≥ 75% i ≥ 90%), przyjmowania towarzyszących leków przeciwnapadowych oraz liczby przyjmowanych wcześniej leków przeciwnapadowych, które nie zadziałały, i wykazała, że osoby, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie wynosząca ≥ 50%, miały 91,8% dni wolnych od napadów, te z odpowiedzią wynoszącą ≥ 75% miały 96,3% dni wolnych od napadów, a z odpowiedzią ≥ 90% miały 98,2% dni wolnych od napadów. Obserwowane poprawy były niezależne od mechanizmu działania towarzyszących leków przeciwnapadowych. Gdy analizowano procent dni wolnych od napadów u pacjentów, u których w przeszłości nie zadziałała różna liczba leków przeciwnapadowych, procent dni wolnych od napadów wynosił od 81,7% w przypadku osób, u których nie zadziałało co najmniej siedem takich leków, do 91,0% w przypadku osób, u których nie zadziałał jeden taki lek lub dwa takie leki.

„Ludzie żyjący z niekontrolowanymi napadami ogniskowymi często są ignorowani w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ zwykle otrzymują leczenie aktywne, które jednak jest suboptymalne” — powiedziała Agnese Cattaneo, dyrektor medyczny w Angelini Pharma. „Naszym celem jest zwrócenie uwagi na takie niedostateczne działania i udzielenie pomocy jak największej liczbie ludzi, którzy żyją z padaczką i niekontrolowanymi napadami ogniskowymi, ponieważ wpływają one na każdy aspekt życia codziennego i są powiązane z ciężkimi chorobami współistniejącymi, takimi jak niezdolność wykonywania codziennych czynności, urazy, a nawet przedwczesna śmierć. Cieszą nas pozytywne rezultaty analiz post-hoc otwartego przedłużenia badania zasadniczego C017, ponieważ potwierdzają one, że dodanie cenobamatu może przyczynić się do zapewnienia lepszej, dłuższej kontroli napadów u tych pacjentów”.

Podsumowanie wyjściowych danych demograficznych i wniosków dotyczących bezpieczeństwa

Wyjściowe dane demograficzne i charakterystyki chorób pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu OLE CO17*

 

 

OLE-mITT

(n = 354)

% mężczyzn

52%

Wiek (lata, mediana)

38

Mediana liczby leków ASM (wyjściowo)

2

Liczba lat od rozpoznania padaczki, mediana

23

Wyjściowa częstotliwość napadów w ciągu 28 dni

9,5

Mediana czasu ekspozycji w tygodniach

282

Mediana dawki modalnej (min., maks.)

300 (50, 400)

*Wyjściowe dane demograficzne były podobne we wszystkich zgłoszonych analizach post-hoc

Tolerancja i profil bezpieczeństwa

Subpopulacje analizowane w trzech analizach post-hoc otwartego przedłużenia (OLE) badania zasadniczego były oceniane w odniesieniu do łącznej, wyjściowej populacji pacjentów ze zmodyfikowaną intencją leczenia (mITT, ang. modified Intention To Treat), która była zdefiniowana jako wszyscy pacjenci, którzy przyjęli co najmniej jedną dawkę cenobamatu i dla których w ramach badania OLE zarejestrowano jakiekolwiek dane dotyczące napadów. Wyjściowe dane demograficzne i profil bezpieczeństwa we wszystkich badanych subpopulacjach były spójne z wcześniejszymi danymi i podobne do całej populacji mITT. Nie znaleziono żadnych nowych problemów w zakresie bezpieczeństwa.

###

Informacje o padaczce

Padaczka jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie chorób neurologicznych i dotyczy około 50 milionów ludzi ze wszystkich grup wiekowych1. Szacuje się, że w Europie żyje z tą chorobą sześć milinów ludzi2. Padaczka może mieć wiele przyczyn, w tym czynniki genetyczne oraz inne, jednak w około połowie przypadków na całym świecie przyczyna jest nieznana1.

Powikłania związane z padaczką są ciężkie, a ryzyko przedwczesnej śmierci jest nawet dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej1. Powracające napady, które są powiązane z tą chorobą, również wywierają daleko idące skutki na ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne osoby chorej, jej możliwości w zakresie edukacji i zatrudnienia, a także inne czynniki życiowe, takie jak relacje społeczne1.

Dostępne są sposoby leczenia, które pomagają ograniczać napady i poprawiać jakość życia. Uważa się, że odpowiedź na te sposoby leczenia występuje u około 70% ludzi żyjących z padaczką1.

 

Informacje o otwartym przedłużeniu badania zasadniczego C017

C017 było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem typu dawka-odpowiedź prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, którego celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności cenobatamu jako leczenia wspomagającego u osób dorosłych z niekontrolowaną padaczką ogniskową pomimo leczenia z użyciem od jednego do trzech leków przeciwnapadowych. Pacjenci, którzy ukończyli badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i spełnili kryteria dopuszczenia, mogli być rekrutowani do otwartego przedłużenia (OLE) badania zasadniczego celem uzyskania dodatkowego wglądu w długoterminowy profil kliniczny i profil bezpieczeństwa cenobatamu podawanego jako leczenie wspomagające.

Spośród wszystkich uczestników ze zmodyfikowaną intencją leczenia (mITT) (n = 354) w badaniu OLE 75% uczestników (n = 265) poddano randomizacji celem podawania cenobamatu i 25% (n = 90) — celem podawania placebo. W przypadku wszystkich pacjentów przeprowadzono dwutygodniową, realizowaną metodą podwójnie ślepej próby, zmianę na dawkę docelową cenobamatu 300 mg. Podczas fazy leczenia w ramach OLE towarzyszące leki przeciwnapadowe mogły być dodawane, usuwane albo ich dawki mogły być dostosowywane, a dawka produktu mogła być dostosowywana.

Informacje o cenobamacie (ONTOZRY®)

Cenobamat to lek przeciwnapadowy (ASM, ang. Anti-Seizure Medication) zatwierdzony w Europie jako leczenie wspomagające

napadów o ogniskowym początku ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u pacjentów dorosłych z padaczką, u których nie osiągnięto dostatecznej kontroli choroby pomimo zastosowania co najmniej dwóch przeciwpadaczkowych produktów leczniczych w przeszłości. Cenobamat został odkryty i opracowany przez firmy SK Biopharmaceuticals i SK Life Science.

Cenobamat to nowa, niewielka cząsteczka, która zapewnia wyjątkowy, podwójny, wzajemnie się uzupełniający mechanizm działania celem leczenia napadów padaczkowych. Ten wyjątkowy, podwójny mechanizm działania sugeruje, że lek ma potencjał do tego, aby zapobiegać rozpoczynaniu napadów i ograniczać ich rozprzestrzenianie się3,4.

Dane długoterminowe dotyczące cenobamatu są analizowane w otwartych przedłużeniach badań kontrolowanych placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, a także w ramach otwartych badań bezpieczeństwa u osób dorosłych z niekontrolowanymi napadami o ogniskowym początku. Dodatkowo ten produkt jest oceniany w trwającym randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności tego produktu jako leczenia wspomagającego u pacjentów z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi (NCT03678753)5–9.

Informacje o firmie Angelini Pharma

Angelini Pharma to międzynarodowa firma farmaceutyczna, która jest częścią prywatnej grupy Angelini Industries o zróżnicowanym profilu działalności. Firma bada, opracowuje i komercjalizuje rozwiązania do ochrony zdrowia przede wszystkim w dziedzinie zdrowia mózgu, co obejmuje zdrowie psychiczne i padaczkę, a także produkty powszechnego użytku. Firma Angelini Pharma została założona na początku XX wieku we Włoszech, a obecnie prowadzi ona bezpośrednią działalność w 20 krajach i zatrudnia ponad 3000 osób. Jej produkty są sprzedawane w ponad 70 krajach za pośrednictwem strategicznych sojuszy z wiodącymi, międzynarodowymi grupami farmaceutycznymi. Więcej informacji o firmie Angelini Pharma można znaleźć na stronie https://www.angelinipharma.com.

Informacje o grupie Angelini Industries

Angelini Industries to wielonarodowa grupa przemysłowa założona w Ankonie w 1919 roku przez Francesco Angeliniego. Obecnie Angelini Industries reprezentuje solidną i zróżnicowaną rzeczywistość przemysłową. Zatrudnia około 5800 pracowników, prowadzi działalność w 21 krajach i generuje dochody wynoszące ponad 2 miliardy euro w sektorach, takich jak opieka zdrowotna, technologia przemysłowa oraz towary konsumpcyjne. Strategia inwestycyjna ukierunkowana na wzrost, stałe zaangażowanie w badania i rozwój, a także dogłębna znajomość rynków i sektorów biznesu sprawiają, że Angelini Industries jest jedną z tych włoskich firm, które wyróżnia doskonałość w sektorach, w których prowadzą działalność. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę www.angeliniindustries.com.

Piśmiennictwo

 1. WHO. „Epilepsy Key Facts.” N.p., 9 Feb. 2023. Sieć WWW. 24 sierpnia 2023 r.
 2. Zarocostas J. BMJ 2010; 341 :c4756 doi:10.1136/bmj.c4756
 3. Guignet i in. Epilepsia 2020;61:2329–39
 4. Löscher i in. Epilepsia 2021;62:596–614
 5. French i in. Epilepsia 2021;62:2142–50
 6. Klein i in. Neurology 2022, 99 (10) e989–e998
 7. Chung i in. Neurology 2020;94:e2311–e22
 8. Krauss i in. Lancet Neurol 2020;19:38–48
 9. Sperling i in. Epilepsia 2020;61:1099–108

 

Osoby do kontaktów z mediami                                 

Daniela Poggio                                                             

Globalny dyrektor zarządzający ds. komunikacji             

daniela.poggio@angelinipharma.com                            

+39 3486558882